This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Ngọc lục bảo vàng 9K Classic Hoa tai

3,790.00 ฿

Một cặp vàng 9K tuyệt đẹp classic hoa tai được đặt với ngọc lục bảo 2,2mm và 1,2mm.

Đá quý :
- Emerald đại diện cho sinh nhật tháng 5

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào